Rahvusvaheliste Suhete Ringi põhikiri

PREAMBUL

Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR) on Tartu Ülikooli kõrval tegutsev üliõpilasorganisatsioon, mille eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste ühendada rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid isikuid ning avardada nende teadmisi. Esmajoones on Rahvusvaheliste Suhete Ringi tegevus orienteeritud tudengitele.

RSR on loodud 7. oktoobril 1963. Oma tegevuses lähtub RSR väljakujunenud traditsioonidest ja heast tavast. Muuhulgas teeb RSR koostööd organisatsiooni vilistlastega.

Inimesed RSR-i Suures ja Väikses Ringis on erinevatest teaduskondadest ja mitmetelt erialadelt.

I ÜLDALUSED

1. Organisatsiooni nimi on “Rahvusvaheliste Suhete Ring” (edaspidi lühendina kasutatud RSR). Inglise keeles on organisatsiooni nimi The Society of International Relations at the University of Tartu.

2. RSR-i põhikiri annab juhiseid RSR-i tegutsemisaluste kohta.

3. RSR lähtub oma tegevuses organisatsiooni põhikirjast, väljakujunenud praktikast, Tartu Ülikooli esindava akadeemilise juhendaja nõuannetest ning heast organisatsiooni juhtimise tavast.

4. RSR-i kõrgeimaks organiks on RSR-i üldkoosolek (edaspidi: üldkoosolek).

5. RSR-i tegevust korraldab RSR-i Väike Ring.

6. RSR-i Väikse Ringi liige on Tartu tudeng.

7. RSR-i tegevust koordineerib Väikse Ringi liikmete poolt üldkoosolekul valitav juhatus (edaspidi: juhatus).

8. RSR korraldab üritusi Suurele Ringile, mille moodustavad RSR-i üritustel osalevad rahvusvahelistest suhetest huvi tundvad isikud.

9. RSR on apoliitiline organisatsioon.

10. RSR-i eesmärgiks on erinevate tegevuste kaudu ühendada rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid isikuid ning avardada nende teadmisi.

II RSR VÄIKE RING

1. Väikse Ringi liikmeks võib olla Tartus kõrgharidust omandav isik, kes järgib RSR-i põhikirja ning väljakujunenud tavasid.

2. Väikse Ringiga liitumine toimub kandideerimise kaudu. Kandideerimise tähtpäeva kuulutab välja juhatus vähemalt kahenädalase etteteatamisega.

3. Väikse Ringi liikmeks astumiseks tuleb täita kirjalik avaldus, mille alusel toimub kandidaadiga intervjuu, mille viib läbi üldkoosolek.

4. Väikse Ringi liikmeks saamise otsuse teeb üldkoosolek avalduse ja intervjuu põhjal lihthäälteenamusega.

5. Liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsusest on juhatus kohustatud 7 päeva jooksul teatama kirjalikult.

6. Väiksest Ringist saab välja astuda väiksele ringile teada andes. Avalduse vorm ei ole kindlaks määratud.

7. Üldkoosolekul on õigus häälteenamusega Väiksest Ringist välja arvata liikmed, kelle tegevus on vastuolus RSR-i põhikirjaga või kelle tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustatakse kahju RSR-le või selle liikmetele. Vastavast päevakorra punktist tuleb eraldi teavitada kõnealust isikut ja ka otsusest koheselt teada anda.

8. Liikme õigused ja kohustused

9. Väikese Ringi liikmel on õigus:

9.1. hääletada üldkoosolekul;

9.2. valida ja olla valitud juhatusse;

9.3. võtta osa kõikidest RSR-i poolt Väiksele Ringile organiseeritud üritustest;

9.4. võtta osa RSR-i poolt Suurele Ringile organiseeritud üritustest;

9.5. kasutada RSR-i vara heade kommete kohaselt;

9.6. RSR-st välja astuda.

10. Väikese Ringi liikmel on kohustus:

10.1. osaleda üldkoosolekul;

10.2. üldkoosolekult puudumisel delegeerida oma hääl kohalviibijale;

10.3. järgida RSR-i põhikirja, üldkoosoleku otsuseid ning juhatuse korraldusi;

10.4. kuuluda Väikse Ringi töögruppidesse;

10.5. panustada nõu ja jõuga RSR-i töösse ja tegevustesse;

10.6. aidata oma tegevusega kaasa RSR-i arengule;

10.7. hoida ja kasutada heaperemehelikult ja otstarbekalt RSR-le kuuluvat vara;

10.8. RSR-st väljaastumisel või väljaarvamisel viivitamatult tagastama temale kasutada antud RSR-i vara;

10.9. hüvitada RSR-le oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

III RSR-i ÜLDKOOSOLEK

1. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord semestris.

2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab vähemalt 1/10 Väikse Ringi liikmetest.

3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus Väikse Ringi liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku päevakorra välja kuulutama 24 tundi enne üldkoosoleku toimumist.

5. Üldkoosolekul osalejal on õigus täiendada päevakorda.

6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Väikse Ringi liikmetest.

7. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, välja arvatud punktides 8. ja 9. nimetatud otsused ja seaduses sätestatud juhtudel.

8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Hääl võib olla esitatud ka kirjalikult.

9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult Väikse Ringi liikmed.

10. Igal Väikse Ringi liikmel on hääletamisel üks hääl.

11. RSR-i liikmele ei või tema tahte vastaselt panna kohustusi ega võtta ära tema õigusi.

IV RSR-i JUHATUS

1. RSR-i juhatus koosneb presidendist ja asepresidentidest.

2. RSR-i presidendi ülesanneteks on organisatsiooni esindamine, liikmete nõustamine ja muude organisatsiooni juhtimist puudutavate probleemide lahendamine.

3. Juhatuse liikmed on kohustatud osalema vähemalt ühe Väikse Ringi töögrupi töös.

4. RSR-i asepresidentide töökohustused lähtuvad nende endi poolt juhatuse valimisel esitatud platvormidest, kuid neid võib president oma äranägemise järgi muuta.

5. Juhatus valitakse üldkoosolekul sügissemestri lõpus. Juhatus valitakse üheks aastaks.

6. Juhatus valitakse üldkoosolekul kandideerimisavalduse ning valimiskõne alusel. Kandideerimisavaldus tuleb avalikustada 7 päeva enne üldkoosolekut.

7. Uuele juhatusele tuleb volitused üle anda 30 päeva jooksul. Volituste üleandmisest teavitab uus juhatus RSR-i.

8. Juhatus lähtub oma töö tegemisel põhikirjast ning väljakujunenud tavast.

9. Juhatuse koosolek:

9.1. toimub vähemalt kord semestris;

9.2. on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa president ja vähemalt üks asepresident;

9.3. võtab vastu otsuseid poolthäälte enamusega;

9.4. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl;

9.5. Kui juhatuse koosolekul tekib hääletamisel viik, on presidendil otsustav hääl.

10. Juhatuse võib ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja korraldada uue juhatuse valimised üldkoosolekul. Juhatuse tagasikutsumiseks ja uue juhatuse valimiseks on vajalik vähemalt 2⁄3 üldkoosoleku häältest. Uue juhatuse volitused kehtivad kuni järgmiste korraliste valimisteni.

11. Juhatuse ennetähtaegne tagasikutsumine toimub üldkoosolekul ning see peab olema eraldi välja toodud üldkoosoleku päevakorra punktina.

12. Kui president ei saa püsivalt oma ametikohustusi täita kutsub juhatus 14 päeva jooksul kokku erakorralise üldkoosoleku uue presidendi valimiseks.

V RSR-i VARA

1. RSR-i liikmel ei ole õigust kasutada RSR-i vara omavoliliselt. RSR-il ei ole õigust RSR-i
liikme varale.

2. RSR ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, välja arvatud
RSR-i põhikirjaliste kohustuste või eesmärkide täitmiseks tehtud kulutuste eest.

3. RSR vastutab enda varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

Kinnitatud Üldkoosolekul 18.september, 2019.